HomeDatabanken

Literatuur over boedelinventarissen

Het aantal studies over en gebaseerd op boedelinventarissen is immens. Dit literatuuroverzicht heeft dan ook niet de pretentie volledig te zijn en zal van tijd tot tijd nog verder aangevuld worden. Om de lijst enigszins op onderwerp toegankelijk te maken zijn de titels in de volgende rubrieken ondergebracht:

Literatuur over boedelinventarissen als historische bron

Literatuur over digitale verwerking van boedelinventarissen

Nederlandse studies gebaseerd op boedelinventarissen

Buitenlandse studies gebaseerd op boedelinventarissen

Links naar andere sites

 

Literatuur over boedelinventarissen als historische bron

Gijzen, C., Boekbezit in boedelinventarissen: mogelijkheden en onmogelijkheden van onderzoek naar zeventiende eeuws boekbezit in notariële archieven, Leiden 1993. 
Koolbergen, H. van, 'Ontwikkelingen in het boedelinventarissenonderzoek,' Volkskundig Bulletin 13 (1987), pp. 250-259.
Koolbergen, H. van, Materiële cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap, Zutphen 1988.
Kuuse, J., 'The probate Inventory as a Source for Economic and Social History,' The Scandinavian Economic History Review 22 (1974), pp. 22-32.
Ottegem, M. van, 'Omweg of dwaalspoor. De bruikbaarheid van boedelinventarissen  voor onderzoek naar boekenbezit in de zeventiende  eeuw ,' Theoretische Geschiedenis 26 (1999), pp. 78-87.
Schuurman, A.J., 'Probate inventory research: opportunities and drawbacks,' in: M. Baulant, A.J. Schuurman en P. Servais (red.), Inventaires après-décès et ventes de meubles : apports  à une histoire de la vie économique et quotidienne (XIV-XIXe siecle), Louvain-la-Neuve, 1988, pp. 19-28.
Spufford, M., 'The limitations of the probate inventory,' in: J. Chartres & D. Hey, English rural society, 1500-1800. Essays in honour of Joan Thirsk, Cambridge, New York, Port Chester, Melborne & Sydney 1990, pp.139-174.
Voskuil, J.J., 'Boedelbeschrijvingen als bron voor de kennis van groepsvorming en groepsgedrag,' Volkskundig Bulletin 13 (1987), pp. 30-58.
Vries, J. de, 'Between purchasing power and the world of goods: understanding the household economy in early modern Europe,' in: J. Brewer en R. Porter (red.), Consumption and the world of goods, Londen 1993, pp. 85-132.
Wijsenbeek-Olthuis, Th. F., 'Boedelinventarissenonderzoek: bronnen, methodologie en eerste resultaten,' Bulletin K.N.O.B.84 (1985), pp. 30-35.
Wijsenbeek-Olthuis, Th. F., 'Boedelinventarissen,' in: B.M.A. de Vries e.a. (red.) Broncommentaren 2, Den Haag 1995, pp. 1-73.
Wijsenbeek-Olthuis, Th. F., 'Het Hollandse interieur in beeld en geschrift,' Theoretische Geschiedenis 23 (1996), pp. 145-161.
Woude, A.M. van der en A.J. Schuurman (red.), Probate inventories. A new source for the historical study of wealth, material culture and agricultural development, [A.A.G. Bijdragen 23] Wageningen 1980.

TOP

Literatuur over digitale verwerking van boedelinventarissen

Morris, R.J. en A. McCrum, 'Wills, inventories and the computer,' History and Computing 7 (1995), pp. 126-155.
Overton, M., 'A computer management system for probate inventories,' History and Computing 7 (1995), pp. 135-142.
Schuurman, A.J. en G. Pastoor, 'From probate inventories to a data set for the history of the consumer society,' History and Computing 7 (1995), pp. 126-134.
Webb, C.C. en V.W. Hemingway, 'Improving access: a proposal to create a database for the probate records at the Borthwick Institute,' History and Computing 7 (1995), pp. 152-155.

TOP

Nederlandse studies gebaseerd op boedelinventarissen

Biesboer, P., Collections of Paintings in Haarlem 1572-1745. Los Angeles 2002.
Bok, M.J., Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt; 1580-1700, z.p. 1994.
Corbeau, M. 'Pronken en koken. Beeld en realiteit van keukens in het vroegmoderne Hollandse binnenhuis.' Volkskundig Bulletin 19 (1993), pp 354-379.
Dibbits, H.C. en E. Doelman, 'Slapen op het platteland. Boedelbeschrijvingen uit Maassluis (1665-1900) en Maasland (1730-1900),' Volkskundig Bulletin 19 (1993), pp. 330-349.
Dibbits, H.C. en Rooijakkers G., 'Materiële cultuur tussen zee en vasteland. De diffusie en receptie van asiatica in de Republiek,' in: C.A. Davids e.a., (red.), De Republiek tussen zee en vasteland: buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in Nederland 1580-1800, Leuven & Apeldoorn , 1995, pp. 123-148.
Dibbits, H.C., 'Between Society and Family Values: The Linen Cupboard in Early-Modern Households,' in: A. Schuurman en P. Spierenburg (red.), Private domain, public inquiry. Families and life-styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the present, Hilversum 1996, pp. 125-145.
Dibbits, H.C. en A. Noordzij, 'Keramiek in boedelinventarissen uit Doesburg en Lichtenvoorde, 1650-1850.' in: Handel und Wandel zwischen IJssel und Berkel / Handel en wandel tussen IJssel en Berkel, Borken 2000.
Dibbits, H.C., Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis 1650-1800, Nijmegen 2001. (Eerder (1998) verschenen als proefschrift.)
Dolk, W., 'Documentatiewerk voor het Fries Museum II,' Fries Museumbulletin (maart 1988), pp. 6-7.
Dolk, W., 'Documentatiewerk voor het Fries Museum III. Een poppenkraam,' Fries Museumbulletin (juni 1988), pp. 3-4.
Dolk, W., 'Documentatiewerk voor het Fries Museum IV. Vraagtekens, Fries Museumbulletin (september 1988),' pp. 3-4.
Dolk, W., 'Documentatiewerk voor het Fries Museum V. Twee kruidenierswinkels,' Fries Museumbulletin (december 1988), pp. 6-8.
Dolk, W., 'Sits in Leeuwarder boedels,' De Vrije Fries 69 (1989), pp. 101-112.
Dolk, W., 'Documentatiewerk voor het Fries Museum VI, VII & VIII. De inboedel van een burgemeester, 1554,' Fries Museumbulletin (maart 1989), pp. 3-4, (juni 1989), pp. 5-6 en (september 1989), pp. 5-7.
Dolk, W., 'Thuis in de zestiende eeuw,' Fries Museumbulletin (december 1989), pp. 10-13.
Dolk, W., 'Een boerderijinventaris uit 1589,' Fries Museumbulletin (maart 1990), pp. 6-7.
Dolk, W., 'Boederijinventarissen rond 1600,' Fries Museumbulletin (juni 1990), pp. 4-6.
Dolk, W., 'De zilversmidswerkplaats,' Fries Museumbulletin (december 1990), pp. 6-11.
Dolk, W., 'De inboedel van een tweede Antonis van Hees,' Fries Museumbulletin (juni 1991), pp. 9-10.
Dolk, W., 'Kramerij in 1588. Uit de Leeuwarder inventarisatie- en aestimatieboeken,' Fries Museumbulletin (september 1991), pp. 8-11.
Dolk, W., 'Hoe leefde een raadsheer? De inboedel van Dr. Epeus Wielinga, 1773,' Fries Museumbulletin (december 1991), pp. 6-10 en (juni 1992), pp. 10-12.
Dolk, W., 'Te kust en te keur. Voorraden van Leeuwarder zilversmeden voor 1700,' Fries Museumbulletin (december 1992), pp. 7-17 en (maart 1993), pp. 8-10.
Dolk, W., 'Pibo Gualtheri en zijn collectie instrumenten,' Fries Museumbulletin (september 1993), pp. 15-18.
Dolk, W., 'Muzikanten rond 1600. Sprokkels uit Leeuwarder archivalia,' Fries Museumbulletin (december 1993), pp. 14-26.
Dolk, W., 'Huisdieren rond 1600. Leeuwarder archiefsprokkels,' Fries Museumbulletin (december 1994), pp. 13-19.
Dun, P. van, 'Snuffelen bij een baron, de boedelinventaris uit 1624 van Engelbert I van Immerseel, baron van Bokhoven,' 's-Hertogenbosch, introduktienummer (1992) pp. 7-16.
Duverger, E., Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw, Fontes Historiae Artis Neerlandicae I, Brussel 1984-97.
Fock, C.W., 'Wonen aan het Leidse Rapenburg door de eeuwen heen,' in: Klep e.a. (red.), Wonen in het verleden, pp. 189-206.
Fock, C.W., 'Werkelijkheid of schijn: Het beeld van het Hollandse interieur in de zeventiende-eeuwse genreschilderkunst.' in: Oud Holland 112 (1998) pp. 187-246.
Fock, C.W., ' Semblance or Reality? The Domestic interior in Seventeenth-Century Dutch Genre Painting', in: M. Westerman (red.), Art&Home. Dutch interiors in the Age of Rembrandt. Denver/ Newark/ Zwolle 2001, pp. 83-101.
Glasz. P.J.Ch., 'Een verarmd man stierf ... Levensstijl en verarming van de gegoede Hollandse burgerij weerspiegeld in de boedelinventaris van mr. Johannes van Assendelft, 1726-1801,' Opossum 4 (1991), pp. 14-23.
Hallema, A., 'Inventarissen van Franeker burgers en boeren omstreeks 1550,' Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht 46 (1925), pp. 53-89.
Hallema, A., 'Nogmaals een drietal inventarissen van Franeker burgers en boeren omstreeks 1550,' Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht 49 (1928), pp. 270-340.
Hallema, A., 'De ynfentaris en it húshâlden fan Frjentserter boargers en boeren yn en by de stêd om 1550 hinne,' It Heitelân 11 (1929), pp. 347-350.
Hochstrasser, J.B. 'Imag(in)ing Prosperity: Painting and Material Culture in the 17th-Century Dutch Household,' in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 51 (2000) pp. 195-235.
Kamermans, J.A., Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit, Hilversum 1999. (Ook verschenen als A.A.G Bijdragen 39)
Kinderen-Besier, J.H. der, Spelevaart der mode. De kledij onzer voorouders in de zeventiende eeuw, Amsterdam 1950.
Klep, P.M.M. e.a. (red.), Wonen in het verleden, 17e-20e eeuw. Economie, politiek, volkshuisvestiging, cultuur en bibliografie, Amsterdam 1987.
Koolbergen, H. van, 'De materiële cultuur van Weesp en Weesperkarspel in de zeventiende en achttiende eeuw,' Volkskundig Bulletin 9 (1983), pp. 3-53.
Kruif, J. de, "En nog enige boeken van weinig waarde'. Boeken in Haagse boedelinventarissen halverwege de 18e eeuw, Holland 26 (1994), pp. 314-327.
Kruif, J. de, Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw, Zutphen 1999.
Lunsingh Scheurleer, Th. H., C. Willemijn Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg : geschiedenis van een Leidse gracht, Leiden 1986-1992.
Molen, J.R. ter, A.P.E. Ruempol en A.G.A. van Dongen (red.), Huisraad van een molenaarsweduwe : gebruiksvoorwerpen uit een 16de-eeuwse boedelinventaris, Amsterdam 1986.
Molen, S.J. van der, 'Over de Friese plattelandsvrouwenkleding in de 17e eeuw,' De Vrije Fries 47 (1966), pp. 93-118.
Molen, S.J. van der, 'In Amelander binnenhuisjes,' De Vrije Fries 50 (1970), pp. 61-72.
Molen, S.J. van der, 'Eilander hoofddracht, in het bijzonder op Ameland,' De Vrije Fries 52 (1972), pp. 69-79.
Montias, J.M., Artists and artisans in Delft. A socio-economic study of the seventeenth century, Princeton 1982.
Montias, J.M., 'Works of art in seventeenth-century Amsterdam. An analysis of subjects and attributions,' in: D. Freedberg en J. de Vries (red.), Art in history. History in art. Studies in seventeenth-century Dutch culture, Santa Monica 1991, pp. 331-372.
Montias, J.M., 'Works of art in a random sample of Amsterdam inventories,' in: M. North (red.), Economic history and the arts, Keulen, Weimar & Wenen, 1996, pp 67-88.
Mooij, Ch. de en A. Vos, 's-Hertogenbosch Binnenskamers. Aspecten van stedelijke woon- en leefculturen 1650-1850. 's-Hertogenbosch/Zwolle, 1999.
Noordzij, G.A., Wonen tussen woeste grond. Lichtenvoorde, 1750-1850. doctoraalscriptie VU Amsterdam, 2000.
Nijboer, H.T., 'Vorstelijk krediet. Over de invloed van het stadhouderlijk hof op de Leeuwarder economie,' Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden 33 (november 1997), pp. 3-7.
Pastoor, G.M.C., 'Bijbelse historiestukken in particulier bezit,'  in: C. Tümpel (red.), Het Oude Testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw , Zwolle 1991, pp. 122-133.
Roy van Zuydewijn, Noortje de, Van koopman tot icoon. Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600. Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam 2002 (zie speciaal pp. 131-176).
Schuurman, A.J., 'Het bezit van preciosa in de Zaanstreek rond 1860. Een reconstructie van leefstijlen,' A.A.G. Bijdragen 28 (1986), pp. 217-242.
Schuurman, A.J., 'De studie van woonculturen in het verleden als sociaal-economische geschiedenis,' in: Klep e.a. (red.), Wonen in het verleden, pp. 171-188.
Schuurman, A.J., 'Het gebruik van vertrekken in de 19e-eeuwse Zaanse woningen, in: Klep e.a. (red.), Wonen in het verleden, pp. 231-248.
Schuurman A.J., Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant, [A.A.G. Bijdragen 30] Wageningen 1989.
Schuurman, A.J., 'Evolutie en involutie. De ontwikkeling van de materiële cultuur op het Nederlandse platteland in de negentiende eeuw,' in: H. Flap en M.H.D. van Leeuwen (red.), Op lange termijn. Verklaringen van trends in de geschiedenis van samenlevingen, Hilversum 1994, pp. 17-36.
Schuurman, A.J., J. de Vries en A.M. van der Woude (red.), Aards Geluk. De Nederlanders en hun spullen van 1550 tot 1850, Amsterdam 1997.
Sluijter, E.J., ' "All striving to adorne their houses with costly peeces". Two Case Studies of Paintings in Wealthy Interiors', in: M. Westerman (red.), Art&Home. Dutch interiors in the Age of Rembrandt. Denver/ Newark/ Zwolle 2001, pp. 103-127.
Sneller, Z.W., 'Boedelinventarissen van Twentsche entrepreneurs-geslachten uit het laatst der 18e eeuw,' Bijdragen en mededeelingen van het Historische Genootschap 55 (1934), pp. 33-118.
Strengers-Olde Kalter, K., 'Boeken in Bossche boedels. De belangstelling voor lectuur in de achttiende eeuw,' Noordbrabants Historisch Jaarboek 15 (1998), pp. 143-179.
Veen, J. van der, 'De verzamelaar in zijn kamer. Zeventiende-eeuwse privé-collecties in de Republiek,' in: De Jonge (red.), Ons soort mensen. Levensstijlen in Nederland, Nijmegen 1997, pp. 128-158.
Veen, J. van der, 'Eenvoudig en stil: Studeerkamers in 17de-eeuwse woningen, voornamelijk te Amsterdam, Deventer en Leiden,' in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 51 (2000) pp. 137-71.
Venner, J.G.C., 'De boedelinventaris van Thijs van Lin. Materiële cultuur van een Roermondse brouwer in de zestiende eeuw,' Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 129 (1993), pp. 41-66.
Vink, E.F.T, 'De inrichting van het bestaan' in: Vink, E.F.T. en A. Vos, Landschap met lading. Geschiedenis van natuur en mens in de Bommelerwaard. Zaltbommel, z.j. pp. 135-160.
Voskuil, J.J., 'De verspreiding van koffie en thee in Nederland,' Volkskundig Bulletin 14 (1988), pp. 68-93.
Vries, B. de, 'Amsterdamse vermogens en vermogenbezitters, 1855-1875,' A.A.G. Bijdragen 28 (1986), pp. 199-215.
Vries, J. de, The Dutch rural economy in the Golden Age, New Haven & Londen 1974.
Vries, J. de, 'Peasant demand patterns and economic development: Friesland 1550-1750,' in: W.N. Parker en E.L. Jones (red.), European peasants and their markets. Essays in agrarian history, Princeton New Jersey 1975, pp. 205-266.
Wessels, E., 'Materiële en spirituele cultuur van Maastrichtse predikanten,' Maasgouw 117 (1998), pp. 27-40.
Wijsenbeek-Olthuis, Th.F., "Woongenot' van armen in de 18e eeuw,' in: Klep e.a. (red.), Wonen in het verleden, pp. 217-230.
Wijsenbeek-Olthuis, Th.F., Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800), Hilversum 1987.
Wijsenbeek-Olthuis, Th.F., 'The social history of the curtain,' in: M. Baulant, A.J. Schuurman en P. Servais (red.), Inventaires après-décés et ventes de meubles : apports  à une histoire de la vie économique et quotidienne (XIV-XIXe siecle), Louvain-la-Neuve, 1988, pp. 381-387.
Wijsenbeek-Olthuis, Th.F., 'Noblesse oblige. Material culture of the nobility in Holland,' in: A. Schuurman en P. Spierenburg (red.), Private domain, public inquiry. Families and life-styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the present, Hilversum 1996, pp. 112-124.
Wijsenbeek-Olthuis, Th. F., 'Het Hollandse interieur in beeld en geschrift,' Theoretische Geschiedenis 23 (1996), pp. 145-161.
Wijsenbeek-Olthuis, Th.F., 'De sociale geschiedenis van het gordijn,' in: De Jonge (red.), Ons soort mensen. Levensstijlen in Nederland, Nijmegen 1997, pp. 76-91.
Woude, A.M. van der, 'The volume and value of paintings in Holland at the time of the Dutch Republic,' in: D. Freedberg en J. de Vries (red.), Art in history. History in art. Studies in seventeenth-century Dutch culture, Santa Monica 1991, pp. 285-329.

TOP

Buitenlandse studies gebaseerd op boedelinventarissen

Allen, R.C., 'Inferring yields from probate inventories,' Journal of Economic History 48 (1988), pp. 117-125.
Bourquin, L, 'Les objets de la vie quotidienne dans la premiere moitie du XVI siecle, a travers cent inventaires apres deces parisiens,' Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine 36 (1989), pp. 464-475.
Carr, L.G. en L.S. Walsh, 'Changing lifestyles and consumer behavior in the Colonial Chesapeake,' in: C. Carson, R. Hoffman en P.J. Albert (red.), Of consuming interests, Charlottesville & Londen 1994, pp. 59-167.
Gross, D., 'Marriage Strategies and Social Prestige of Barber-Surgeons in 19th-century Württemberg: A Quantitative Evaluation of Marriage and Probate Inventories,' Historical Social Research / Historische Sozialforschung, pp. 94-108.
Kurzel-Runtscheiner, M., Glanzvolles Elend. Die Inventare der Herzogin Jacobe von Juelich-Kleve-Berg (1558-1597) und die Bedeutung von Luxusgütern fuer die hoefische Frau des 16. Jahrhunderts, Wenen etc. 1993.
Mohrmann, R.E., Alltagswelt im Land Braunschweig. Städtische und ländliche Wohnkultur vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert, Münster 1990.
Overton, M., 'Estimating Crop Yields from Probate Inventories: An Example from East Anglia, 1585 - 1735,' Journal of Economic History 39 (1979), 363-378.
Overton, M., 'English Probate Inventories and the Measurement of Agricultural Change,' A.A.G.-bijdragen 23 (1980), pp. 205-215.
Overton M., 'Probate Inventories and the Reconstruction of Agricultural Landscapes,' in M. Reed (red.), Discovering Past Landscapes, Londen 1984, pp. 167-94.
Overton M. and B.M.S. Campbell, 'Norfolk Livestock Farming 1250-1740: A Comparative Study of Manorial Accounts and Probate Inventories,' Journal of Historical Geography 18:4 (1992), pp. 377-396.
Sandgruber, R., 'Alltag und materielle Kultur. Städtischer Lebensstil und bürgerliche Wohnkultur am Beispiel zweier oberösterreichischer Städte des 16. Jahrhunderts,' in: A. Kohler en H. Lutz (red.), Alltag im 16. Jahrhundert: Studien zu Lebensformen in mitteleuropaeischen Städten, München 1987, pp. 23-44.
Shammas, C., The pre-industrial consumer in England and America, Oxford 1990.
Shammas, C., 'Changes in English and Anglo-American consumption from 1550 to 1800,' in: Brewer en Porter (red.), Consumption and the World of Goods, Londen 1993, pp. 177-205.
Spufford, M., The Great Reclothing of Rural England. Petty Chapman and their Wares in the Seventeenth Century, Londen 1984.
Weatherhill, L., 'Consumer behaviour and social status in England, 1660-1750,' Continuity and Change 1 (1986), pp. 191-216.
Weatherhill, L., Consumer behaviour and material culture in Britain, 1660-1760, Londen 1988.
Weatherhill, L., 'The meaning of consumer behaviour in late seventeenth- and early eighteenth-century England,' in: Brewer en Porter (red.), Consumption and the World of Goods, Londen 1993, pp. 206-227.

TOP

Links naar andere sites

Alle links openen in een nieuw venster!

Online international bibliography of medieval and early modern wills and probate inventories. Samengesteld door Joseph Byrne (Belmont University, Nashville, Tennessee, USA.)

The Getty Provenance Index Verzameling databases met betrekking tot de eigendomsgeschiedenis van kunstwerken (in het bijzonder schilderijen). In één van deze databases zijn ook gegevens verwerkt uit (o.a. Nederlandse) boedelinventarissen.

TOP